شماره حساب تعرفه های قانونی خدمات ثبت احوال در سال 1397


- با توجه به اخذ تعرفه های قانونی در محل ، تعرفه های قانونی از طریق دستگاه های کارت خوان اخذ می گردد